Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Machowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.machowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.
Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 2021-09-27

Strona internetowa jest tworzona za pomocą generatora, który jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła publikując stronę internetową mogła spełniać wymogi standardu WCAG2.1.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Sprawdź dostępność na zautomatyzowanych testach dostępności: Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Szkoła posiada 4 wyjścia ewakuacyjne. Dwa wejścia do szkoły posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz szerokie drzwi z dostosowaniem do tego rodzaju potrzeb. W całym budynku występują szerokie korytarze (bez progów do pomieszczeń), które umożliwiają swobodne poruszanie się osobą z ograniczeniami. Szkoła rozmieszczona na jednym poziomie, toalety dostosowane dla osób z ograniczeniami. Infrastruktura terenu szkolnego zapewnia odpowiedni wjazd oraz miejsce prakingowe dla osób z ograniczeniami.